Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΓΚΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2696,4 Kg/m3

• ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,1%

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 11,58 N/mm2

• ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 112,3 N/mm2

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 22,8 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE