Ασφάλεια

Ασφάλεια

Ασφάλεια

Ασφάλεια

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι γνωστή για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών και υπόκειται σε συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους μέσω της χρήσης διεθνών συστημάτων διαπίστευσης (ISO κ.λπ.), τα οποία εφαρμόζει στις καθημερινές της διαδικασίες.

iso

Η εταιρία μέσω του προτύπου κατά ISO 9001 2015, έχει αναγνωρίσει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η εταιρία και εφαρμόζει τις ανάλογες πολιτικές.

H IKTINOΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού και προς την κατεύθυνση αυτή, προβαίνει σε προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα αναφορικά με την υγιεινή και την ασφάλεια στα εργοστάσια και τα λατομεία μαρμάρου που διαθέτει, είτε σε εσωτερικό επίπεδο είτε σε επίπεδο θεσμικό, μέσω του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου.

iso

Υλοποιώντας την δέσμευση της για την διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων της, η Εταιρεία υλοποιεί την εφαρμογή του συστήματος ISO 45001:2015 «Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία»

SWITCH THE LANGUAGE