Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

POLARIS

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ:  2.830 – 2.840 Kg/m3(EN 1936)

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΡΩΔΕΣ:  0,5 – 0,6 % vol. (ΕΝ 1936)

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:  0,2 – 0,3 % wt. (ΕΝ 13755)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 7 – 13 MPa (EN 12372)

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE