Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2715 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,09 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 112 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 20 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 6,17 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE