Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΚΑΡΝΑΖΕΪΚΑ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2710 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0,26 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 96 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 14 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 2,88 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE