Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

ΒΑΝΙΛΛΑ

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 2690 Kg/m3

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 0.54 %wt

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ: 1086 MPa

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ: 123 MPa

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΒΗ: 3.70 mm

Άλλα Ελληνικά Μάρμαρα

SWITCH THE LANGUAGE